Saturday, 17 November 2018
 Well, listening, sometimes the opportunities are very slow

مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

معاونت توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد:

در سال 1371 ساختار حوزه ی مرکز توسعه ی پیشگیری و درمان اعتیاد در سازمان بهزیستی کشور ایجاد گردید که متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها می‌باشد.

مأموریت مرکز:

مأموریت حوزه مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد کاهش بار ناشی از آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها از طریق کاهش بروز و شیوع آنها و ارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می‌باشد.

  - اهداف مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:

1- ارتقای سطح سلامت از طریق ارتقای فرهنگ پیشگیری در جامعه، گسترش مهارت‌های زیستی (اعم از زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی)، و توانمندسازی

2- شناسایی علل بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی

3- کاهش مداوم بروز، توسعه و شدت معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی

4- اصلاح یا تغییر عوامل محیطی که به طور غیرمستقیم در بروز معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی تأثیر دارند (از طریق کاهش عوامل مخاطره‌آمیز و افزایش عوامل محافظتی)

 - معاونت های زیر نظر مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:

· معاونت مشاوره و امور روانشناختی

· معاونت پیشگیری از معلولیتها

· معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

· معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد

· کمیته پیشگیری و کنترل ایدز

معاونت امور توانبخشی

معاونت توانبخشی:

معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام  می دهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد.

اهداف معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی:

توانمندسازی جسمی، فرهنگی، اجتماعی معلولین

ارائه خدمات توانبخشی

ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای

ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی

ارائه خدمات توانبخشی آموزشی

ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه( CBR)

تعاریف دفاتر حوزه توانبخشی:

دفتر توانمندسازی معلولان:

دفتر توانمندسازی یکی از دفاتر حوزه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور است که پس از اصلاح چارت سازمانی در بهار سال 1389 تشکیل گردید. این دفتر شامل سه گروه می باشد که  اهم فعالیت های این دفتر تحقیق و پژوهش، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه ی برنامه هایی است که منجر به توانمندسازی سیستم های توانبخشی، کارشناسان، افراد معلول و خانواده های آنان می شود.

دفتر مراکز توانبخشی روزانه و توانپزشکی:

     این دفتر مسئولیت امور توانبخشی گروه های مختلف معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن را در بخش های خدمات توانبخشی پزشکی، حرفه ای و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی در قالب مراکز روزانه در سراسر کشور، به عهده داشته و واجد سه گروه ذیل می باشد:

گروه مطالعه و نظارت بر مراکز توانبخشی روزانه

گروه توانپزشکی ، فن آوری و وسایل کمک توانبخشی

گروه توانبخشی حرفه ای و آماده سازی مهارتی معلولان

ابعاد توانبخشی:

معاونت توانبخشی مجموعه‌ای است که اقدامات هدفمند را، در جهت قادر سازی شخص معلول، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این تواناییها انجام میدهد. بر این اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می‌باشد.

توانبخشی اجتماعی Social Rehabilitation:

توانبخشی اجتماعی و روانی، شرایط انطباق و پذیرش معلولیت را برای فرد آسیب دیده فراهم می‌کند. انطباق با شرایط معلولیت، فرایندی است که زمان مورد نیاز آن در افراد مختلف، متفاوت است اولین اقدام در این توانبخشی، 'ارزشیابی فرد معلول' است که از طریق مشاهده، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات از سایر منابع، انجام می گیرد. این کار توسط مددکار اجتماعی انجام می‌شود. مددکار نقشی چند بعدی بعنوان آموزش دهنده، تسهیل کننده روابط اجتماعی، حامی و مدافع فرد معلول و خانواده در سیستمهای اجتماعی ایفا می‌نماید.

توانبخشی آموزشی Educational Rehabilitation:

منظور از توانبخشی آموزشی، برنامه ویژه‌ای است که می‌تواند نیازهای آموزشی خاص کودکان معلول را برآورده سازد. برای چنین کاری ممکن است ابزارهای خاص، روشهای آموزش و تجهیزات ویژه مورد نیاز باشد. یک رویکرد منظم آموزشی برای کودکان معلول دارای سه مرحله است:

1- انتخاب هدف آموزشی

2- انتخاب روش آموزشی مناسب

3- ارزشیابی پیشرفت برنامه

توانبخشی آموزشی شامل برنامه های ذیل می باشد :

الف - برنامه آموزشی انطباقی:

1- برنامه آموزشی امور خودیاری Self help به افراد کم توان ذهنی

2- برنامه آموزشی تحرک و جهت یابی Mobility&Orientation به افراد نابینا

3- برنامه تربیت شنیداری Auditory Training برای افراد کم شنوا

4- برنامه آموزش شیوه‌ های ایجاد ارتباط غیر کلامی و روش ارتباط کلی به افراد ناشنوا

5 - آموزش انجام مهارتهای خودیاری و مهارتهای روزانه به انواع معلولیتهای جسمی حرکتی

ب - برنامه سوادآموزی Literate افراد معلول

1- سوادآموزی کم توانان ذهنی درحد آموزش پذیر Mild.M.R

2- سوادآموزی افراد مبتلا به اختلالات بینایی

3- سوادآموزی افراد بااختلالات شنیداری

4- سوادآموزی معلولین جسمی و حرکتی

توانبخشی حرفه ای

تعریف : آن جزء مداوم و روند هماهنگ توانبخشی که شامل تهیه مقدمات خدمات حرفه ای، آموزش حرفه ای و کاریابی ویژه می‌شود تا فرد معلول بتواند احساس امنیت کند و اشتغال مناسبی کسب نماید.

خدمات توانبخشی حرفه ای بایستی برای کلیه افراد معلول بدون توجه به ریشه و ماهیت معلولیت و سن ایشان وجود داشته باشد و امیدی منصفانه نسبت به یافتن اشتغال مناسب و مطمئن و ثابت بوجود آورد.

معاونت فرهنگی و امور اجتماعی

معاونت امور اجتماعی

اهداف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

توانمندسازی در جامعه تخت پوشش سازمان

توسعه ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیب

توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستان

توسعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوشش

افزایش کیفیت ارائه خدمات

گزارش پوشش جغرافیایی ارائه خدمات

ارتقا بر حضور سازمان در سیاست گذاری های مرتبط با آیین و لوایح مرتبط

تقویت و توسعه فرهنگ فرزندخواندگی

تقویت حضور افراد تحت پوشش در برنامه های فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری

گزیده ای از شرح وظایف معاونت فرهنگی و امور اجتماعی:

1.سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر و راهبردهای عملیاتی به منظور توسعه و ارتقای کمی و کیفی خدمات اجتماعی در گروه های هدف سازمان

2.تدوین، اجرا ،هدایت و به روز رسانی  برنامه راهبردی معاونت امور اجتماعی

3.نظارت عالیه بر تهیه، تدوین و اصلاح برنامه ها، طرح ها ، استانداردها و دستورالعمل های تخصصی دفاتر زیر مجموعه به منظور انطباق با اهداف ، سیاست ها و تکالیف محوله در قوانین و اسناد بالا دستی.

4. مطالعه ، بررسی ، تدوین، پیشنهاد تصویب، اصلاح و به روز رسانی مصوبات ، طرح ها و لوایح قانونی مورد نیاز جامعه هدف معاونت امور اجتماعی

5. سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اتخاذ رویه در راستای توانمندسازی جامعه هدف معاونت امور اجتماعی

تعاریف دفاتر حوزه اجتماعی:

دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی:

 این دفتر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با شش فعالیت ارایه خدمت می نماید:

خط تلفن اورژانس اجتماعی (خط 123)

برنامه اورژانس اجتماعی

تیم سیار اورژانس اجتماعی

پایگاه اورژانس اجتماعی

خانه سلامت دختران

بازپروری زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب

کودکان خیابانی

حمایت از افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی

مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق

دفتر امور کودکان و نوجوانان:

این دفتر ارایه خدمات به کودکان زیر شش سال را در قالب آموزش های پیش از دبستان بر عهده دارد. هم چنین بر عملکرد مهدهای کودک در مسیر رشد یک پارچه کودکان برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزشیابی می نماید.

دفتر توانمند سازی زنان و خانواده:

 این دفتر به زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که دچار مشکل و معضلاتی در یک یا چند جنبه زندگی(عاطفی، فرهنگی، اقتصادی و)شده و نیازمند حمایت از طریق مددکاری می باشند.

خدماتی به شرح ذیل ارایه می نماید :

ارایه خدمات حمایتی و اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش در راستای بازتوانی و قادرسازی

آموزش های فنی–حرفه ای، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به محصلین و دانشجویان

تامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش

last update

Monday 01 Oct 2018 6:03:12

1.png2.png3.png5.png6.png7.png8.png9.png91.png92.png93.png94.png95.png96.jpg