پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری – خدمات سازمان

دسته: خدمات سازمان

توانبخشی و بیماران روانی مزمن

توانبخشی و بیماران روانی مزمن در اجرای آئین نامه اجرایی جزء ۵ بند الف ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۲/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران و ادامه آن در برنامه چهارم (بند ج ماده ۹۷) و ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، به منظور ساماندهی…

توانبخشی حرفه ای

مقدمه:توانبخشی عبارت است از فرآیندی متشکل از اقدامات هدفمند در جهت قادرسازی شخص معلول به  منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی، روانی، اجتماعی و حفظ این توانائیها. مفاهیمی مانند کاهش اثرات معلولیت قادرسازی برای دست یابی به استقلال، تلفیق، هم آمیختگی اجتماعی، کیفیت بهتر زندگی و خودیابی افراد معلول حائز اهمیت و مورد…

توانبخشی و معلولان کم توان ذهنی

توانبخشی و معلولان کم توان ذهنی توانبخشی: توانبخشی مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را، در جهت قادرسازی شخص معلول، به  منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها انجام می دهد.کم توان ذهنی: به افرادی اطلاق می گردد که بر اثر ایجاد نارسائی و نقص در کنش مغز…

توانبخشی معلولین جسمی حرکتی حسی

توانبخشی معلولین جسمی حرکتی حسی مقدمه:توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را در جهت قادرسازی شخص معلول به منظور دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، و حفظ این توانایی ها انجام می دهد. بر همین اساس در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این قانون ابعاد تازه…

مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولان و سالمندان

مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولان و سالمندانمناسب‌سازی یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه. این یکی از راهکارهای ارتقاء کیفیت زندگی برای کلیه افراد جامعه به‌ویژه افراد دارای معلولیت است. همه آحاد جامعه باید قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر شهری…

توانبخشی و سالمندان

توانبخشی و سالمندان توانبخشی: مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را، در جهت قادرسازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، ذهنی روانی، اجتماعی و حفظ این توانایی ها  انجام می دهد. سالمند: به فردی اطلاق می شود که بیش از ۶۰ سال سن داشته و به علت عوارض افزایش سن و  تغییرات فیزیولوژیک…